Niszczenie DokumentówDlaczego konieczne jest profesjonalne niszczenie dokumentów?

Na mocy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) instytucje i przedsiębiorcy są zobowiązani do utylizacji danych osobowych, którym minął okres wymaganej archiwizacji. W ustawie jasno określono dozwolone formy i procedury niszczenia dokumentów. Należy, pod rygorem odpowiedzialności karnej, usunąć lub zmodyfikować dane osobowe do postaci uniemożliwiającej ustalenie tożsamości osoby występującej w dokumentach.

Procedura niszczenia dokumentów w naszym Zakładzie zapewnia bezpieczeństwo, redukcję kosztów administracyjnych, wygodę oraz biorą Państwo czynny udział w ochronie zasobów naturalnych Ziemi. Rozwłóknione akta są użyte do bieżącej produkcji papieru.


Podstawą naszego działania jest BEZPIECZEŃSTWO i POUFNOŚĆ. Dzięki specjalistycznemu sprzętowi gwarantujemy, że powierzone dokumenty ulegną całkowitemu zniszczeniu. Możliwa jest Państwa obecność podczas komisyjnej utylizacji. Po zakończonym procesie wystawiamy Protokołu Zniszczenia oraz Kartę Przekazania Odpadu.

Cały proces jest zgodny z normą DIN 32757 oraz wszelkimi mającymi tu zastosowanie ustawami i rozporządzeniami:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  • ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych
  • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
  • ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
  • ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11.09.2001 r. w sprawie stawek opłat produktowych
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.