Certyfikat ISO 5001

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000858962 • Wartośc kapitauł zakładowego 5 130 000,00 zł
NIP 551 20 12 888 • REGON 070864080 • BDO 000035546