Fabryka Papieru i Tektury „Beskidy” SA uzyskała wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Gospodarka wiedzy, Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo rozwojowe przedsiębiorstw” na realizację projektu nr RPMP.01.02.01-12-0442/16 pt. „Opracowanie innowacyjnej linii produktowej ręcznikowych papierów funkcjonalnych z dodatkiem biopolimerów zastępujących żywice wodoutrwalające i stanowiących nośnik nowatorskich substancji higienizacyjnych – gemini surfaktantów.”

Celem projektu jest opracowanie w trakcie zaawansowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych innowacyjnej linii produktowej ręcznikowych papierów funkcjonalnych. Założeniem projektu jest opracowanie technologii otrzymywania ręczników papierowych ze specjalnie dostosowanych, długowłóknistych mas zawierających nanowłókna celulozowe i/lub mikrowłókna keratynowe, wzbogacanych w procesie przetwórczym o kompleks biopolimerowy, będący nośnikiem substancji aktywnej o działaniu biobójczym (gemini surfaktanty) oraz zapewniający możliwość recyklingu papieru technologiami papierniczymi przy zachowaniu odpowiednich parametrów wytrzymałościowych papieru przy kontakcie z wodą. Tym samym w procesie produkcyjnym nie przewiduje się wykorzystywania żywic wodoutrwalających, których zawartość w standardowych ręcznikach uniemożliwia ich skuteczny recykling.

Całkowita wartość Projektu wynosi 5 240 369,60 zł
Dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 294 667,68 zł
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000858962 • Wartośc kapitauł zakładowego 5 130 000,00 zł
NIP 551 20 12 888 • REGON 070864080 • BDO 000035546