ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016

  

Zakup jest planowany w ramach Projektu,

który ubiega się o dofinansowanie w ramach

Poddziałania 1.2.1 „Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw”, Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

 

 

INFORMACJE O OGŁOSZENIU
Skrócony opis przedmiotu zamówienia Opracowanie biopolimerowych dodatków stanowiących nośnik gemini surfaktantów oraz dodatków wzmacniających dla ręcznikowych papierów funkcjonalnych
Kategoria ogłoszenia Usługi badawcze
Kod CPV 73100000-3

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Nazwa i adres Zamawiającego: Fabryka Papieru i Tektury BESKIDY S.A.

ul. Chopina 1

34-100 Wadowice

Tryb udzielania zamówienia: Konkurs ofert
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Data ogłoszenia zapytania ofertowego:  01.08.2016 r.
Termin składania ofert: Oferty można składać do dnia 09.08.2016 r. do godziny 23.59

Liczy się data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Oferty złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Miejsce i sposób składania ofert: Oferty wraz z załącznikami można składać:

·         pocztą lub osobiście na adres: ul. Chopina 1, 34-100 Wadowice

·         lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres m.data@paper.com.pl

Sposób upublicznienia zapytania ofertowego Niniejsze zapytanie ofertowe zostało:

·         umieszczone na stronie internetowej http://paper.com.pl

·         umieszczone w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń przy ul. ul. Chopina 1, 34-100 Wadowice

·         wysłane do 3 podmiotów posiadających zdolność do realizacji przedmiotu zamówienia

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego (imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail) Mateusz Data, Dyrektor finansowy, 604589799, m.data@paper.com.pl
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Zakres prac badawczo-rozwojowych obejmie:

1.      Opracowanie na bazie modyfikowanych polimerów naturalnych (m.in. chitozanu, skrobi, alginianów) form użytkowych biopolimerów i ich połączeń, stanowiących nośnik kationowych związków powierzchniowo czynnych typu gemini surfaktanty o aktywności przeciwdrobnoustrojowej,

2.      Opracowanie wzmacniających dodatków do papierów funkcjonalnych opartych na nano- i mikrowłóknach celulozowych i/lub mikrowłóknach keratynowych,

3.      Określenie wstępnych wytycznych w zakresie optymalnych ilości i warunków zastosowania w skali przemysłowej,

4.      Opracowanie efektywnych kosztowo, przemysłowych metod otrzymywania dodatków w oparciu o posiadane przez wykonawcę, zastrzeżone prawa własności przemysłowej i aparaturę,

5.      Pogłębione analizy właściwości wytrzymałościowych, mikrobiologicznych i środowiskowych otrzymywanych papierów przy wykorzystaniu laboratoriów certyfikowanych.

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia 01.01.2017 – 30.06.2018 r.

Termin realizacji przedmiotu oferty jest powiązany z terminem uzyskania wyników oceny wniosku o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.2.1 „Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw” Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Ewentualna zmiana terminu realizacji przedmiotu oferty nastąpi po konsultacji z wybranym podwykonawcą.

Inne, szczególne warunki realizacji przedmiotu zamówienia Nie dotyczy.
Możliwość udzielania zamówień dodatkowych Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania zamówień dodatkowych podmiotowi, który zostanie wybrany w ramach niniejszego konkursu ofert i z którym zostanie podpisania umowa na realizację przedmiotu zapytania ofertowego.
KRYTERIA WYBORU OFERTY
KRYTERIA OBLIGATORYJNE – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

(oceniane 0/1) – niespełnienie danego kryterium skutkuje odrzuceniem danej oferty

Wykluczenie podmiotów powiązanych Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1)      uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2)      posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3)      pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferent jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym (oświadczenie stanowi integralną część Formularza oferty – załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności (jeśli dotyczy przedmiotu zamówienia) O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który posiada uprawnienia do wykonywania działalności o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Kryterium ma zastosowanie do działalności, które na mocy przepisów obowiązującego prawa wymagają posiadania odpowiednich pozwoleń, licencji, akredytacji itp. Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie oświadczenia Oferenta stanowiącego część formularza ofertowego – załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Potencjał ludzki, techniczny, finansowy i organizacyjny
 
Oferent musi dysponować potencjałem ludzkim, technicznym, finansowym i organizacyjnym umożliwiającym prawidłową realizację całości przedmiotu niniejszego zamówienia w zadeklarowanym terminie. Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie oświadczenia Oferenta stanowiącego część formularza ofertowego – załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy terminowo regulują zobowiązania z tytułu podatków oraz ubezpieczeń społecznych. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Oferent przedłoży oświadczenie, iż nie zalega w opłacaniu podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Oświadczenie to stanowi część formularza ofertowego – załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
KRYTERIA PUNKTOWANE
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria punktowane:

  1. cena netto usługi B+R– 80 pkt. (80%)
  2. czas realizacji usługi B+R – 20 pkt (20%)

 

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100. Ostateczna punktacja danej oferty będzie stanowić sumę punktów cząstkowych uzyskanych przez daną ofertę w poszczególnych kryteriach.

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną lub w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt. w danym kryterium.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie przyjętych kryteriów ze względu na to, iż dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Oferentami.

 

Cena netto usługi B+R – 80 pkt. (80%)

 

Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

gdzie

Pi  – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”,

Cmin – najmniejsza cena całkowita netto ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich Oferentów,

Ci – cena całkowita netto oferty nr „i”.

Czas realizacja usługi B+R – 20 pkt. (20%) ·         0 pkt., gdy czas realizacji usługi B+R jest dłuższy niż 15 miesięcy

·         10 pkt., gdy czas realizacji usługi jest dłuższy niż 12 miesięcy i nie dłuższy niż 15 miesięcy (do 15 miesięcy włącznie)

·         20 pkt., gdy czas realizacji usługi wynosi 12 miesięcy lub mniej

INFORMACJE DODATKOWE
Umowa warunkowa 1.      Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje Oferentowi, który spełnił wszystkie kryteria obligatoryjne oraz uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia.

2.      Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym Oferentem będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 1.2.1 „Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw” Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

3.      Oferent, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy warunkowej z Zamawiającym w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Dokonywanie zmian 1.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

2.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

3.      Zamawiający informuję, iż na każdym etapie realizacji zlecenia ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z wykonawcą, w przypadku braku podstaw do prowadzenia badań ze względu na brak osiągnięcia celów na którymś z etapów prac badawczo-rozwojowych.

Sposób przygotowania oferty

 

Oferta musi zawierać następujące elementy:

·         Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG),

·         Informacje dotyczące typu podmiotu (uczelnia publiczna, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inna jednostka naukowa będąca organizacją badawczą prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, przedsiębiorca itp.),

·         Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym,

·         Datę przygotowania i termin ważności oferty,

·         Zakres i szczegółowy opis oferowanych usług/produktów w ramach oferty,

·         Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty (obligatoryjnych i punktowanych),

·         Cenę całkowitą netto i brutto,

·         Warunki i termin płatności,

·         Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,

·         Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),

·         Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający może wezwać Oferenta w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących przedłożonej oferty i/lub załączników do oferty.

Dostęp do danych zawartych w ofercie dla stron trzecich W ramach składania wniosku o dofinansowanie, a następnie w ramach realizacji projektu, oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Wadowice 01.08.2016 r.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit